Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendia szkolne

Formy stypendium szkolnego

 

Stypendium szkolne będzie udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:

a) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym zajęciach wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności:

- wyjazdy do teatru, do kina, do muzeum od września do czerwca następnego roku kalendarzowego potwierdzone dowodem wpłaty, fakturą lub stosownym zaświadczeniem ze szkoły,

- wycieczki szkolne, „zielone szkoły”, od września do czerwca następnego roku kalendarzowego potwierdzone dowodem wpłaty, fakturą lub stosownym zaświadczeniem ze szkoły,

- czesne za naukę w niepublicznej szkole o uprawnieniach szkoły publicznej,
- koszty zajęć wyrównawczych organizowanych przez szkoły w związku z egzaminami kończącymi szkołę;
b) udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach  organizowanych w celu poszerzenia wiedzy ucznia potwierdzonego dowodem wpłaty, fakturą i stosownym zaświadczeniem, w zakresie:
- przedmiotów ogólnokształcących, nauki języków obcych, zajęć plastycznych, zajęć muzycznych, zajęć komputerowych,
- zajęć sportowych, w tym zajęć na basenie, tanecznych, teatralnych;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności:
a) zakup podręczników szkolnych, słowników, encyklopedii, literatury edukacyjnej, innych książek pomocniczych oraz pomocy naukowej niezbędnych i wskazanych do realizacji procesu dydaktycznego; ćwiczenia, lektury szkolne, książki do nauki języka obcego, atlasy, globusy, tablice np.: matematyczne i inne pomoce dydaktyczne;
b) zakup przyborów i artykułów szkolnych takich jak np.: zeszyty, długopisy, ołówki, kalkulator, piórnik, bloki rysunkowe, papier kolorowy, papier kancelaryjny, plastelina, modelina, papier milimetrowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, pióra, gumki, temperówki i inne);

c) zakup plecaka szkolnego lub sportowego, worek na obuwie zmienne, torby sportowej – maksymalnie po 1 sztuce na rok szkolny dla ucznia;

d) zakup stroju galowego wymaganego przez szkołę, stroju na zajęcia praktyczne i zakup niezbędnego stroju sportowego i obuwia wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego tj.: kostium gimnastyczny, lub koszulka sportowa i spodenki sportowe, dres lub spodnie sportowe i bluza sportowa,

- strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie, klapki na basen – maksymalnie 1 para na rok szkolny,

- obuwie sportowe typu adidasy, tenisówki, trampki - maksymalnie 2 pary w roku szkolnym,

- sprzęt sportowy używany do zajęć sportowych w ramach zajęć szkolnych lub klubach sportowych w ramach zajęć pozaszkolnych – potwierdzony zaświadczeniem ze szkoły;

d) sprzęt komputerowy:

- zakup sprzętu komputerowego lub podzespołów do komputera,

- programów komputerowych związanych z edukacją ucznia,

- nośników do archiwizowania danych:  pamięć przenośna USB (pendrive), płyty CD, zewnętrznych dysków twardych (przenośny dysk USB),

- tuszy lub tonerów do drukarek;

e) instrumenty muzyczne – potwierdzone stosownym zaświadczeniem o uczęszczaniu na naukę gry na instrumencie;

f) zakup biurka, krzesła do biurka;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w tym: kosztów zakwaterowania, kosztów posiłków, kosztów dojazdu do szkół środkami transportu komunikacji zbiorowej;

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli spełnione są przesłanki określone w ustawie o systemie oświaty.

2. Łączna wartość wydatków na obuwie i odzież nie może przekroczyć równowartości 50% kwoty przyznanego świadczenia.

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy uczniów szkół i klas sportowych oraz uczniów – zawodników klubów sportowych.

4. Strój sportowy może być zakupiony tylko w przypadku, gdy uczeń realizuje zajęcia wychowania fizycznego.

5. W ramach pomocy materialnej zakup takich urządzeń jak: komputer, laptop, tablet, notebook, oprogramowanie systemowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi dopuszczalny jest dla jednego ucznia raz na 5 lat.

6. W ramach pomocy materialnej podzespoły do komputera, takie jak karta grafiki, karta sieciowa, dysk twardy, pamięć operacyjna mogą być nabywane dla jednego ucznia raz na 2 lata.

7. W ramach pomocy materialnej, zakup biurka i krzesła do biurka mogą być nabywane dla jednego ucznia raz na 2 lata.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od, określonych w niniejszym paragrafie, ograniczeń ilości zakupionego sprzętu lub urządzeń.

Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa , będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletniemu uczniowi, jako całościowa lub częściowa refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na podstawie oryginałów imiennych rachunków albo faktur bądź zaświadczeń lub innych dokumentów z instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne.

Pomoc materialna w formach, o których mowa może być realizowana poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich dokumentów, w formie przelewu bankowego na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Wnioski o stypendium szkolne należy składać od 1 do 15 września 2022 r. w MOPS pokój nr 11 w godz. 8ºº- 14³º (wtorek 8ºº-16ºº) e-mailem sekretariat@mopstm.pl

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu otrzymanego w miesiącu sierpniu:

 • zaświadczenia z zakładów pracy członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym będących w stosunku pracy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (kwota brutto pomniejszona o obciążenie podatkiem dochodowym odprowadzonym do Urzędu Skarbowego i koszty uzyskania przychodu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne oraz kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób,

 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza, odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, należnego podatku, odliczonych od podatku składek na ubezpieczenia zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku osób ubiegających się po raz pierwszy o stypendium szkolne, należy dostarczyć również kserokopię dokumentu potwierdzającego datę rozpoczęcia działalności gospodarczej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej).

 • w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dochód stanowi kwota zadeklarowana w oświadczeniu danej osoby. Osoby składające po raz pierwszy wniosek winny przedstawić zaświadczenie wydane przez

 • naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania. Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu powinny dołączyć dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 • odcinki rent rodzinnych, inwalidzkich, emerytur z ZUS lub KRUS, alimentów, zasiłków chorobowych, przedemerytalnych lub aktualnych decyzji o rentach czy emeryturach,

 • kopie decyzji o dodatku mieszkaniowym i dodatku energetycznym,

 • kopie decyzji w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego i świadczenia rodzicielskiego

 • kopie decyzji w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 • kopie decyzji w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego,

 • kopie decyzji w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z urzędu gminy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych.

Jeżeli rodzina korzystała w miesiącu sierpniu ze świadczeń pieniężnych z MOPS ( tj. zasiłków okresowych, stałych) to przedstawia zaświadczenie wystawione przez pracownika socjalnego potwierdzające ten fakt.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o przyznanie świadczenia materialnego o charakterze socjalnym

Utworzono dnia 05.08.2022, 09:49

Oświadczenie

Utworzono dnia 30.03.2020, 09:08

Pełnomocnictwo

Utworzono dnia 27.08.2020, 12:04