Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatki mieszkaniowe

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

 1. Ubiegając się o dodatek mieszkaniowy należy pobrać niezbędne formularze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim ul.Cekanowska 5 (Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych - pok. 11) lub pobrać je ze strony Ośrodka.
 2. Z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy trzeba się udać do administracji domu. Administracja potwierdza następujące dane:
 • adres zamieszkania,
 • nazwa i siedziba zarządcy budynku,
 • tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 • sposób ogrzewania lokalu i wody,
 • kwota wydatków mieszkaniowych za miesiąc, w którym składany jest wniosek.
 1. Następnie osoba ubiegająca się o dodatek wypełnia deklarację o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
 2. Wypełniony wniosek oraz deklarację wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, Zasiłków i Stypendiów Szkolnych.

Składane wnioski o dodatek mieszkaniowy są wolne od opłat skarbowych.

UWAGA! W przypadku, kiedy w złożonej deklaracji występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami, a poniesionymi wydatkami - procedura wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Wnioskodawca i pozostali członkowie gospodarstwa domowego, składają pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o stanie majątkowym, zawierające
w szczególności dane o posiadanych ruchomościach i nieruchomościach, zasobach pieniężnych.
Występowanie rażącej dysproporcji pomiędzy faktycznym stanem majątkowym ustalonym
w wyniku wywiadu środowiskowego, a dochodami wykazanymi w deklaracji stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Kto może się ubiegać o dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wyżej wymienionych tytułów.

Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego?

1. Średni miesięczny dochód

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się sumując dochody brutto wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.
WAŻNE:
Należy deklarować DOCHODY PRZED OPODATKOWANIEM (dochód brutto minus koszty uzyskania przychodu minus składki ZUS pracownika) wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego
 • dodatku energetycznego
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018r. poz. 690 oraz z 2019r. poz. 730, 752 i 992)
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018r. poz. 2134, z późn. zm.)
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.
 • o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111, 924 i 1818)
 • dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019r. poz. 1309)
 • świadczenia pieniężnego przyznawanego na postawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz.2529)
 • świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622)

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów z hektara przeliczeniowego i przeciętnego dochodu z 1-go hektara przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w "Monitorze Polskim" na podstawie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2019r. poz. 1256, 1309)
Obecnie dochód miesięczny z 1ha przeliczeniowego wynosi 226,25 zł.
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany osobom, których dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę założenia wniosku nie przekracza:

 • 150-175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. od 1800 zł do 2100 zł.
 • 100-125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym tj. od 1200 zł do 1500 zł.

Od 1 marca 2020r. najniższa emerytura wynosi 1200 zł.

2. Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) uprawniająca  do otrzymania dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • 35m² - dla 1 osoby,
 • 45m² - dla 3 osób,
 • 55m² - dla 4 osób,
 • 65m² - dla 5 osób,
 • 70m² - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m².

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30%, tj.:

 • 45,5m2 – dla 1 osoby,
 • 52m2 – dla 2 osób,
 • 58,5m2 – dla 3 osób,
 • 71,5m2 – dla 4 osób
 • 84,5m2 – dla 5 osób,
 • 91m2 – dla 6 osób

UWAGA!
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m², jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
W przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przed 23.11.2004r. dodatkowo należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
W przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 23.11.2004r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania
w oddzielnym pokoju.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę budynku),

 • Koszty najmu lokalu (osoby, które posiadają umowę najmu lokalu z prywatnym zarządcą), poniesione za miesiąc, w którym składany jest wniosek,
 • Kserokopia faktury za energię elektryczną (dotyczy lokali, które nie są wyposażone w sieciową instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody lub gazu),
 • Kserokopię faktury za wodę oraz dowód opłacenia należności (jeżeli opłata nie jest wliczona w czynsz)
 • Właściciele domów jednorodzinnych do wniosku dołączają:
 1. zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu,
 2. aktualne rachunki za wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych, poniesione lub naliczone w miesiącu składania wniosku.

2. Deklaracja o dochodach,

 • Osoby pracujące - zaświadczenie z zakładu pracy (według wzoru: brutto z dodatkami minus składki ZUS pracownika minus koszty uzyskania przychodu = dochód przed opodatkowaniem wypłacony w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku),
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą - oświadczenie o osiągniętym dochodzie złożone w obecności pracownika Sekcji Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych, kserokopię księgi przychodów i rozchodów, dowód  potwierdzający wysokość składki zdrowotnej i składek ZUS,
 • Emeryci / renciści - odcinki i ostatnia decyzja emerytalna/rentowa. W przypadku braku  odcinków - zaświadczenie z ZUS o wysokości otrzymywanych świadczeń,
 • Osoby posiadające gospodarstwo rolne - zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe),
 • Osoby studiujące – decyzję lub zaświadczenie o wysokości stypendium bądź zaświadczenie o niepobieraniu stypendium,
 • Osoby uczące się - zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk (według wzoru: brutto z dodatkami minus składki ZUS pracownika minus koszty uzyskania przychodu = dochód przed opodatkowaniem wypłacony w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku),
 • Osoby bezrobotne - osobiste oświadczenie o źródłach utrzymania podpisane w obecności pracownika Sekcji Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych oraz zaświadczenie z urzędu pracy (dotyczy osób zarejestrowanych w innym niż Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz.) o wysokości wypłaconych świadczeń z uwzględnieniem składki zdrowotnej,
 • Osoby otrzymujące alimenty - wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny, zaświadczenie od komornika lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymanych alimentów,
 • Dowód wypłaty zwrotu z Urzędu Skarbowego (wydruk z konta bankowego).

Uprzejmie informujemy, że w trakcie przyjmowania wniosku mogą wyniknąć okoliczności, które trzeba będzie wyjaśnić poprzez dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Przyznawanie dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Decyzje wydane na podstawie wniosków złożonych do 15-go dnia miesiąca będą realizowane do 10-go następnego miesiąca, natomiast decyzje wydane na podstawie wniosków złożonych po tym terminie będą realizowane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy nie pokrywa 100% naszych wydatków mieszkaniowych. Gmina finansuje tylko 50% miesięcznych wydatków.

Ważne! Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego wysokość byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji (aktualnie 24 zł).

Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego

Osobie nieopłacającej na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny wstrzymuje się dodatek mieszkaniowy w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości.

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub we wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości.

Dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

 1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany prawomocną decyzją administracyjną dodatek mieszkaniowy.
 2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
 3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r. wynosi:

 1. 10,94 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
 2. 15,19 zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
 3. 18,23 zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się co najmniej 5 osób.

W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);
 • rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną.

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Cekanowska 5 w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w pokoju nr 11 na 1 piętrze.

Druki wniosku są dostępne w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych (pok. 11) oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019r. poz. 2133),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. nr 156 poz. 1817 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. nr 156 poz. 1828).

Informacje odnośnie dodatków mieszkaniowych, stypendium i zasiłków szkolnych

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych nr telefonu 44-723-34-89, numer wewnętrzny 36, numer pokoju 11.

Dokumenty do pobrania:

Wzory jak prawidłowo wypełnić wniosek