Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendia szkolne

Stypendia szkolne - ogólne informacje

 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, uczniom na okres nie dłuższy niż od września do czerwca roku następnego z wyłączeniem słuchaczy np. kolegiów językowych (październik - czerwiec)
 2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych, ul. Cekanowska 5, I piętro, pokój 11.
 3. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania itp.
 4. Wysokość stypendium określa ustawa o systemie oświaty oraz regulamin udzielania pomocy materialnej (Uchwała Rady Miasta).
 5. Podstawowym warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia(ów) jest kryterium dochodowe - dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Osoba składająca wniosek we wrześniu jest zobowiązana udokumentować dochód rodziny uzyskany w miesiącu sierpniu danego roku. Dochód ten nie może być wyższy niż 456 zł netto na osobę w rodzinie. Członkami rodziny są: małżonkowie, rodzice, opiekunowie prawni dziecka, opiekunowie faktyczni dziecka, osoby niepełnosprawne oraz dzieci uczące się w wieku do ukończenia 24 roku życia.
 6. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego osoba ubiegająca się o stypendium szkolne ma obowiązek udokumentować ten fakt zaświadczeniem o wielkości gospodarstwa lub nakazem płatniczym ze wskazaniem ilości ha przeliczeniowych.
 7. Do dochodu nie wlicza się:
  - jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
  - wartości świadczeń w naturze,
  - świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
 8. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Warunki przyznawania zasiłku szkolnego

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 3. Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
  - śmierci rodziców lub prawnych opiekunów,
  - klęski żywiołowej,
  - wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia,
  - innych szczególnych okoliczności.

Informacje odnośnie dodatków mieszkaniowych, stypendium i zasiłków szkolnych

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych
nr telefonu 44-723-34-89, numer wewnętrzny 36, numer pokoju 11.