Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Utworzono dnia 23.09.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim informuje, iż od dnia 26 września 2022 roku rozpocznie przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Wniosek ten składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wnioski można składać:

• drogą elektroniczną za pomocą platformy e PUAP: /mopstomaszow/Skrytka ESP.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

• drogą tradycyjną tj. papierowo w punktach obsługi

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Cekanowska 5 w godzinach 8:00 – 15:00 (parter budynku - hol, wejście A).

UWAGA ! We wnioskach należy wskazywać numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywana wypłata przyznanego dodatku, jak również konieczne jest wskazanie adresu skrzynki mailowej celem przekazania informacji o przyznaniu dodatku.

Komu będzie przysługiwał?

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3) kocioł olejowy
zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniuw przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy

Warunek konieczny:

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku.


 

Kwota dodatku:

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Ostateczny termin składania wniosków: do dnia 30 listopada 2022 roku, po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Wniosek został określony Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. z 2022 roku poz. 1974).

wzór wniosku oraz klauzula informacyjna dostępne są na stronie

http://www.mopstomaszow.naszops.pl/bip/dokumenty-do-pobrania