Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim został powołany Uchwałą Nr XII/70/90 Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 1990r. Organizację i zakres działania Ośrodka określa Statut. Organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres zadań dla pracowników określa Regulamin. Zasadniczym celem działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim jest wspieranie osób i rodzin, które z przyczyn obiektywnych nie są w stanie zaspokoić swoich elementarnych potrzeb życiowych, "Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości". Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadzie kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim

"Każda pomoc jest wartościowa. Każdy gest pomocy, nawet ten najmniejszy może zmienić świat, czyjś świat".

Misją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim jest wsparcie osób i rodzin z teremu miasta Tomaszowa Mazowieckiego znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Służenie profesjonalną i skuteczną pomocą wszystkim mieszkańcom miasta w poszanowaniu ludzkiej godności i prywatności wzmocni zdolności osób i rodzin do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Misja Ośrodka stanowi przesłankę do podejmowania zintegrowanych i długofalowych działań na rzecz rozwoju sfery społecznej, wdrażania rozwiązań systemowych, programów lokalnych oraz korzystania z programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wizja tutejszego Ośrodka opiera się na kreowaniu instytucji przyjaznej obywatelom, otwartej na człowieka, profesjonalnie świadczącej usługi w oparciu o wysokie standardy systemu zarządzania.
 
Celem Misji Ośrodka jest:

  • przestrzeganie obowiązujących norm prawnych, procedur i terminów załatwiania spraw,
  • sumienne, rzetelne i profesjonalne wykonywanie swoich obowiązków, przestrzeganie norm etycznych,
  • nieustanne doskonalenie i podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników,
  • ochrona danych osobowych klientów i pracowników Ośrodka,
  • dbałość o zasoby Ośrodka oraz środki publiczne i racjonalne ich wykorzystanie,
  • polepszanie warunków organizacyjnych i technicznych obsługi klientów, w tym: doskonalenie funkcjonującego systemu komunikowania się z klientami,
  • podnoszenie poziomu  usług, w tym ich dostępności  oraz ukierunkowanie pracy socjalnej na wspieranie, aktywizowanie i usamodzielnianie klientów,
  • optymalizacja procesów decyzyjnych, kontrola i monitorowanie realizowanych działań,
  • identyfikowanie obszarów zagrożeń  celem szybkiego ich wyeliminowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim jest: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Cekanowska 5, 97- 200 Tomaszów Mazowiecki.
2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Tomaszowie Mazowieckim, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za pomocą adresu iodo@mopstm.pl.
3.    Administrator danych osobowych -
 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim;
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miasto - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim;
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
 przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.