Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY - REAGUJ !!!

 

ZESPÓŁ

INTERDYSCYPLINARNY

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

 

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy

w rodzinie zgłoś się do

ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Cekanowska 5 (siedziba MOPS, pok.23)

tel. 44 723 34 89

(od poniedziałku do piątku

w godz. od 7:30 - do 15:30)

http://www.mopstomaszow.naszops.pl/

 

ZATRZYMAJ  PRZEMOC !

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła obowiązek utworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego w celu podejmowania współpracy przedstawicieli różnych służb odpowiedzialnych za działania przeciwprzemocowe.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. Nr 209/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim.

Zespół Interdyscyplinarny w Tomaszowie Maz. realizuje zadania zgodnie z wytycznymi określonymi w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020, przyjętym uchwałą Nr XLIV/408/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 27 kwietnia 2017 roku.

Zasady funkcjonowania i organizacji Zespołu określa Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tomaszowie Maz.

Mając na uwadze kształtowanie lokalnej polityki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w rodzinach, założeniem strategicznych Zespołu Interdyscyplinarnego jest wypracowanie skutecznych form i procedur współpracy między instytucjami oraz dążenie do zwiększenia efektywności działań podejmowanych na rzecz zwalczania zjawiska przemocy na terenie miasta.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele różnych instytucji i organizacji pozarządowych, w tym: pomocy społecznej, policji, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, służby zdrowia, sądu:

Przewodniczący
Monika Kubacka - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.

Z-ca Przewodniczącego
Elżbieta Smejda - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.

Sekretarz
Iwona Gierczak - Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz.

Członkowie:

1.   Marta Goździk - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tomaszowie Mazowieckim
2.   Jadwiga Brajer- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Tomaszowie Mazowieckim
3.   Bogusława Duzik- Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim
4.   Justyna Głowacka- Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
5.   Bogumiła Juda- Stowarzyszenie Abstynenckie „ Azyl"
6.   Aleksander Łazowski - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim
7.   Piotr Pawłowski- Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim
8.   Krystyna Pichola- Abstynenckie Stowarzyszenie KWP „Ala"
9.   Wanda Rybak- Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
10. Iwona Sudak-Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
11. Jolanta Szustorowska- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowiecki
12. Andrzej Więckowski- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim

 

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.
Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się co trzy miesiące.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują swoje zadania w ramach wypełniania obowiązków służbowych lub społecznie.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy przede wszystkim koordynacja wszelkich działań podmiotów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą oraz zatrzymanie przemocy w rodzinie, a także podejmowanie działań pomocowych w stosunku do osób pokrzywdzonych, jak i sprawców przemocy poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • wzmacnianie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz osób dotkniętych przemocą,
 • powoływanie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów w indywidualnych przypadkach przemocy w rodzinie.

Przemoc w rodzinie

Nazywana potocznie przemocą domową - należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Ofiarą przemocy w rodzinie może być każdy jej członek, w tym także:

 • współmałżonek,
 • partner,
 • dziecko,
 • osoba starsza,
 • osoba niepełnosprawna.

Najczęściej stosowane formy przemocy

Fizyczna - bicie, szarpanie, popychanie, kopanie, policzkowanie, szczypanie, duszenie, parzenie, bicie przedmiotami.

Psychiczna - wyzywanie, wyśmiewanie, upokarzanie, poniżanie, krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z bliskimi, zawstydzanie, stosowanie gróźb.

Seksualna - wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie niechcianych zachowań i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi.

Ekonomiczna - uzależnienie finansowe od sprawcy przemocy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, zmuszanie do oddawania oszczędności i uzyskiwanych środków finansowych, ograniczony dostęp do środków finansowych.

Przemoc w Kodeksie Karnym

Stosowanie przemocy w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo i podlega karze!

Zgodnie z art. 207 Kodeksu karnego,

§1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§2. Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.

§3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub § 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12.

Każda osoba może zawiadomić policję lub prokuratora w formie pisemnej bądź w formie ustnej spisanej w protokole przez funkcjonariusza o przestępstwie znęcania się, jeśli była jego świadkiem lub wie o jego stosowaniu. W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa organy ścigania mają obowiązek wszcząć postępowanie.

Masz prawo do pomocy i wsparcia. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.

Informacje kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego w Tomaszowie Mazowieckim mogą być anonimowe. Każde zgłoszenie jest przez nas sprawdzane.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie umożliwia skorzystanie z bezpłatnej pomocy medycznej, psychologicznej i prawnej.

PAMIĘTAJ !
Zatrzymanie przemocy jest możliwe. Prawo jest po Twojej stronie.

Procedura Niebieskiej Karty

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180; poz.1493 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieska Karta" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz.U. Z 2011r. Nr 209; poz.1245).
Etapy działania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w realizacji procedury "Niebieska Karta"
  WEJŚCIE DO SYSTEMU
rozpoczęcie procedury "Niebieska Karta"
KOORDYNACJA DZIAŁANIA W RAMACH SYSTEMU
realizacja procedury "Niebieska Karta" w Zespole Interdyscyplinarnym
  WYJŚCIE Z SYSTEMU
zakończenie procedury

Procedura interwencji służb w sprawach przemocy w rodzinach - to ogół czynności podejmowanych przez przedstawicieli różnych podmiotów w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy domowej oraz przygotowanie i realizację indywidualnych planów pomocy na rzecz rodziny. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Czynności podejmowane w ramach procedury dokumentowane są przy pomocy następujących formularzy:

 1. Niebieska Karta - A wypełnienie formularza „Niebieskiej Karty” następuje w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. Prawo do wypełnienia formularza mają przedstawiciele podmiotów uprawnionych (tj. oświaty, ochrony zdrowia, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej ) w obecności osoby doznającej przemocy.
 2. Niebieska Karta - B wypełniony formularz przekazuje się osobie doznającej przemocy z informacjami na temat lokalnych placówek, instytucji (wraz z numerami telefonów) udzielającymi pomocy ofiarom przemocy.
 3. Niebieska Karta - C wypełnia się w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie, zawiera plan pomocy i działań podejmowanych przez podmioty uczestniczące w procedurze, służy analizie sytuacji rodziny.
 4. Niebieska Karta - D wypełnia się w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Wzory formularzy.

Po wszczęciu procedury "Niebieskiej Karty" formularz "NK - A" w terminie 7 dni od jego sporządzenia zostaje przekazany do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w celu podjęcia dalszych działań , który nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania formularza przekazuje go członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej.

Zakończenie procedury "Niebieskiej Karty" następuje w przypadku ustania stosowania przemocy w rodzinie i po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy przez Grupę Roboczą oraz braku zasadności do podejmowania dalszych działań.

Grupy Robocze

Grupa Robocza - to zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych służb, instytucji, organizacji i innych podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie problemów przemocy w indywidualnych przypadkach w ramach procedury Niebieskiej Karty.

Prace w Grupach Roboczych są prowadzone w zależności od zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny potrzeb lub wynikają z konieczności podjęcia działań w indywidualnych przypadkach.

Główne zadania Grupy Roboczej to:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, jak również rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Członkowie Zespołu oraz Grup Roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań przeciwprzemocowych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą. Jednakże osoby te są zobowiązane do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji procedury Niebieskiej Karty. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym oraz Grupach Roboczych.

Dziecko w rodzinie dotkniętej przemocą

Każde dziecko ma prawo do wychowania bez przemocy.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje ingerencję sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej. W przypadku maltretowania i zaniedbywania dzieci sąd może postanowić m.in: o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej.

Dzieci będące świadkami awantur i przemocy domowej również jej doznają. Dostrzegają atmosferę napięcia i skutki przemocy jednego z rodziców wobec drugiego.

Przemoc rodzi przemoc, dzieci wychowywane w atmosferze przemocy domowej same stosują ją w życiu dorosłym wobec członków swoich rodzin. Istotne są zatem nie tylko działania przeciwprzemocowe w rodzinie, ale także profilaktyka i promowanie standardów życia rodziny i wychowania dzieci bez przemocy.

PAMIĘTAJ!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia dziecka.

Zaburzenia powstające u dzieci dorastających w środowisku przemocy domowej mają znaczny wpływ na ich późniejsze funkcjonowanie, kształtowanie przyszłości, relacji z najbliższymi, pełnienie ról społecznych, związki, a przede wszystkim wychowywanie własnych dzieci. Przemoc wobec dzieci powoduje silne urazy, które pozostawiają ślady w psychice, objawiające się zaburzeniami w sferze:

 • emocjonalnej (smutek, złość, lęk, niska samoocena, agresja, poczucie odrzucenia przez rówieśników),
 • społecznej (wycofanie, brak lub niewielkie umiejętności społeczne, niezdolność do empatii, złe oceny w szkole, wagarowanie, nieprawidłowy rozwój intelektualny),
 • zdrowotnej (opóźniony rozwój mowy, zaburzenia łaknienia, snu, moczenie nocne, opóźniony rozwój fizyczny, choroby psychosomatyczne).

Jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dziecka, widzisz, że dziecko jest krzywdzone zgłoś ten fakt odpowiednim służbom takim jak: ośrodek pomocy społecznej, policja, prokuratura, służba zdrowia, placówka oświatowa, centrum pomocy rodzinie, komisja alkoholowa. Możesz także przesłać do sądu rodzinnego pismo z opisem sytuacji krzywdzonego dziecka.

 

Osoby stosujące przemoc w rodzinie

Stosowanie przemocy wobec najbliższych osób nie tylko naraża sprawcę na utratę rodziny i rozpad związku, ale również na odpowiedzialność karną. Sprawcą przemocy w rodzinie może być każdy bez względu na wiek, wykształcenie i status społeczny.

Nowe przepisy prawa pozwalają policji, prokuraturze i sądowi na szybką reakcję wobec sprawcy przemocy w rodzinie, w szczególności:

 • zastosowanie interwencji policji połączone z środkami przymusu, w tym zatrzymaniem,
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi, a także ograniczenie kontaktów, jeśli przemoc stosowana była wobec nich,
 • zasądzenie odszkodowania na rzecz osoby pokrzywdzonej tj. ofiary przemocy,
 • nakaz opuszczenia mieszkania na podstawie decyzji prokuratora lub orzeczenia sądu bez względu na to czyją własnością jest lokal,
 • zastosowanie zakazu zbliżania się do ofiary przemocy,
 • w przypadku uprzedniego skazania na karę pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem możliwe jest natychmiastowe zarządzenie jej wykonania.

Nikt nie ma prawa zachowywać się agresywnie wobec najbliższych.

Przemoc stała się zjawiskiem nieakceptowanym społecznie.

Jeśli chcesz zmienić swoją negatywną postawę podejmij współpracę z Zespołem Interdyscyplinarnym lub Grupą Roboczą. Osoby, które prowadzą procedurę "Niebieskiej Karty" w Twojej rodzinie chcą Wam pomóc przejść przez trudną sytuację. Ważne jest, abyś jako sprawca przemocy chciał podjąć współpracę. Pamiętaj, aby zastosować się do zaleceń i przychodź na spotkania. Dowiesz się jak:

 • uzyskać informację o możliwościach podjęcia terapii (odwykowej, psychologicznej),
 • rozwiązywać konflikty w rodzinie bez stosowania przemocy ( nabywanie świadomości własnych zachowań przemocowych wobec najbliższych),
 • powstrzymywać dalsze stosowanie pomocy w rodzinie,
 • umiejętnie komunikować się z rodziną bez stosowania agresji.

Zwracając się o pomoc zyskujesz TY i Twoja Rodzina.

 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać pomoc w zakresie:

 • pracy socjalnej,
 • prawnej,
 • psychologicznej.

 Ofiarom przemocy w rodzinie zapewniamy:

 • uzyskanie wsparcia w radzeniu sobie z własnymi trudnościami,
 • budowanie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości kontrolowania swojego życia oraz akceptacji i zrozumienia ze strony innych,
 • zdobywanie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy domowej w rodzinach
 • dostarczanie motywacji do działań mających na celu rozwiązywanie problemów.

Pomocy ofiarom przemocy udzielają

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz., ul. Wandy Panfil 44, 97-200 Tomaszów Maz. tel. 44 726 10 00 lub 997; www.tomaszow-mazowiecki.policja.gov.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz., ul. Cekanowska 5, 97-200 Tomaszów Maz. tel. 44 723 73 53; www.mopstomaszow.naszops.pl; e-mail: mopstomaszow@poczta.onet.pl, (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30; wtorek 7:30-17:00)

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz., ul. Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Maz. tel. 44 725 76 09; (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30)

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Maz. tel. 44 725 75 44; (czynny od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30; poniedziałek 7:30-18:00)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz., tel. 44 725 14 60; www.pcpr-tm.naszepcpr.pl; (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30; wtorek 7:30-17:00)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK), ul. Św. Antoniego 41 pok. 31, 97-200 Tomaszów Maz., tel. 44 724 69 49; bezpłatna infolinia 0 800 11 22 61; (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:30-20:00). OIK świadczy na terenie powiatu tomaszowskiego specjalistyczne usługi i udziela wsparcia osobom oraz rodzinom doświadczającym przemocy lub znajdującym się w innej trudnej sytuacji kryzysowej; tryb przyjmowania klientów jest bezpłatny; porad udzielają:

 • psycholog
 • pedagog
 • prawnik
 • pracownik socjalny
 • specjalista terapii uzależnień

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Tomaszowa Maz., ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Maz., tel. 44 724 23 11; www.tomaszow-maz.pl; e-mail: wsp@tomaszow-maz.pl, (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30; środa 7:30-17:00).

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 55 (budynek B), , 97-200 Tomaszów Maz., tel. 44 724 60 16; e-mail: mkrpa@tomaszow-maz.pl;

 • Informacje i konsultacje ogólne:  poniedziałek, wtorek i czwartek w godz.16:00-19:00, środa w godz. 9.00- 12.00, piątek (pierwszy i trzeci piątek miesiąca)        w godz. 14.00-17.00

Podmioty wspomagające

Klub Integracji Społecznej (KIS) przy MOPS w Tomaszowie Maz., ul. ul. Cekanowska 5, 97-200 Tomaszów Maz., tel. 44 723 73 53; www.mopstomaszow.naszops.pl; e-mail: mopstomaszow@poczta.onet.pl, (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, bezpłatne porady psychologiczne dla klientów MOPS)

Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Graniczna 63, 97-200 Tomaszów Maz., tel. 44 725 72 17; poradnictwo specjalistyczne i edukacja oraz konsultacje w zakresie psychoterapii uzależnień

Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Graniczna 63, 97-200 Tomaszów Maz., tel. 44 725 72 16; poradnictwo i pomoc psychologiczna dla dorosłych, leczenie zaburzeń psychicznych

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Majowa 1/13, 97-200 Tomaszów Maz., tel. 44 723 34 86; (czynna poniedziałek – piątek w godz. 8:00-18:00); pomoc dla dzieci i młodzieży, diagnozowanie i terapia: psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.

Stowarzyszenie Abstynenckie "AZYL", ul. Niska 81, 97-200 Tomaszów Maz., tel. 512 993 021 czynny w godz. 17.00-21.00, tel. Zaufania/Punkt Konsultacyjny 512 993 041 czynny w godz. 10.00- 20.00 ; e-mail: azyltomaszow@poczta.onet.pl; spotkania w klubie odbywają sie: poniedziałek i piątek w godz. 17:00-22:30, wtorek i czwartek w godz. 17:00-21:00.

Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy "ALA", ul. Tkacka 11, 97-200 Tomaszów Maz., tel. 44 724 50 02; www.alatomaszow.pl; e-mail: kontak@alatomaszow.pl; Informacje i konsultacje odbywają się od poniedziałku do czwartku od godz. 17:00.

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki; tel. 44 725 71 34

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD), ul. Św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Maz.; tel. 44 724 61 94;https://tpdtom.wixsite.com/tpdtom ; e-mail: tpdtom@wp.pl; (kontakt poniedziałek - piątek w godz. 9:00-14:00). TPD prowadzi działania w trosce o bezpieczeństwo oraz udzielanie wszelkich form pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych pod względem społecznym lub materialnym, jak również wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji losowej. Prowadzona świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży "Krasnoludek" czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 13:30-18:30.

Fundacja  "Arka Nadziei", ul. Dzieci Polskich 41a, tel. 695 621 965; http://arkanadziei.org.pl ; e-mail: arkanadziei@gmail.pl ; zajęcia i programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy.

Ważne telefony

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tomaszowie Maz.
44 723 34 89; 502 041 127; 666 537 961 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30)

Ogólnopolski Telefon  "Niebieska Linia" Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
800 120 002 (bezpłatny, czynny całą dobę)

BEZPŁATNY Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111 (czynny codziennie w godz. 12:00-2:00)

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12

Pomarańczowa Linia Pomoc dla rodziców dzieci pijących i zażywających narkotyki
801 140 068 infolinia; (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-20:00)

Telefony Alarmowe (czynne przez całą dobę)
112
997
Policja
998 Straż Pożarna
999 Pogotowie Ratunkowe
986 Straż Miejska

Ważne linki

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Ulotka informacyjna

Utworzono dnia 13.06.2019, 09:57